ชื่อวารสาร: วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal of Thai Hospitality and Tourism Print ISSN: 1905-6303 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ส.ค. 2562วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal of Thai Hospitality and Tourism อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562,สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่ SUBMISSION จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ PUBLICATION ETHICS ตรวจสอบค่า […]

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Read More »