วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น Print ISSN: 2673-0839 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 8 ก.ย 2564 วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print) : 2673-0839  ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online) : 2673-0405  ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562  โดยมีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 3 ฉบับ คือ […]

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น Read More »