วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ISSN: 2697-6161TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำนักพิมพ์: สถาบันนวัตกรรมและการวิจัย

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น Read More »