วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา Print ISSN: 2630-0354 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 14 ก.ย 2564 วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา

วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา Read More »