วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Print ISSN: 2730-3187 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: เครือข่ายส่งเสริมงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 16 ก.ย 2564 วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา พระพุทธศาสนาและปรัชญา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Read More »