ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH Print ISSN: 0857-4553 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง,กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2565 ผลิตวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น Description: This journal […]

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Read More »