ชื่อวารสาร: วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: Journal of Professional Routine to Research Print ISSN: 2392-5671 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562 วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Professional Routine to Research วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: Journal of Professional Routine to […]

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Read More »