ชื่อวารสาร: วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality Print ISSN: 2630-0443  TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตวารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 รับตีพิมพ์บทความประเภท บทความทางวิชาการ และบทความปริทัศน์,โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิตวารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Description: Welcome to Journal of Community Development and Life Quality Website Our journal is the academic journal Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2556) […]

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต Read More »