ชื่อวารสาร: วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ : Human Resource and Organization Development Journal Print ISSN: 1906-7321 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์มุ่งส่งเสริมการจัดพิมพ์และเผยแพร่การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ แนวคิดทฤษฎีและหลักวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รวมทั้ง ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต,ผลงาน และคุณภาพชีวิตของคนในองค์การ สร้างเครือข่ายชุมชนวิชาการ และวิชาชีพทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การทั้งในและต่างประเทศโดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม Description: The Human Resource and Organization Development Journal publishes scholarly empirical, theoretical, and professional articles in human resource and organization development. […]

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ Read More »