ชื่อวารสาร:     วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  Print ISSN: 2287-0075 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพชุมชน เวชศาสตร์ชุมชน อนามัยชุมชน  และการสาธารณสุข และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ […]

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »