วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อวารสาร: วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Print ISSN: 2697-5955 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียด แนะนำวารสาร 23 ก.ย 2564 วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิชาการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง  Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Read More »