วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา Print ISSN: 2229-1806 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด แนะนำวารสาร 29 ก.ย 2564 วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา เป็นวารสารวิชาการดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา Read More »