ชื่อนิตยสาร: วารสารการเงินการคลัง Print ISSN: 1686-607X สำนักพิมพ์: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง รายละเอียด เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระบทความ ผลงานทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และเกี่ยวข้องทางด้านการคลัง การเงิน กฎหมาย สถิติ และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงมาตรการและนโยบายของกระทรวงการคลัง ความเคลื่อนไหว ข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ฉบับที่ 106 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เป็นต้นไป ผลิตเป็นวารสารในรูปแบบฉบับออนไลน์/ฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น อ่านวารสารฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารการเงินการคลัง Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 17 ฉบับที่ 51 (ก.ค.2545)– ปีที่ 32 ฉบับที่ 105 (ต.ค.-ธ.ค.2563) Row Call Number Heading 1 วารสาร 650 การเงินการคลัง […]

วารสารการเงินการคลัง Read More »