วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Print ISSN: 2651-1886 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด แนะนำวารสาร 30 ก.ย 2564 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิชาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มศว ทั้งนี้เรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารหรือหนังสืออื่น การเขียนบทความต้นฉบับ (Manuscript) ต้องตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนด Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Read More »