วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Print ISSN: 1513-9980 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียด แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2564 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิชาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มศว ทั้งนี้เรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารหรือหนังสืออื่น การเขียนบทความต้นฉบับ (Manuscript) ต้องตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนด Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Read More »