รวม วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Siam University Publications  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รวบรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และบทความวารสารวิชาการฉบับเต็มเอาไว้ (มีถึงปีพิมพ์ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเพื่อการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไป -เก็บรวมรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย -รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์อัพเดตปีล่าสุด -ดาวโหลดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน -สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ครบถ้วนและฟรี DOWNLOAD FREEE เข้าไปดูได้เลยที่ >>  https://e-library.siam.edu/e-journal/ รายชื่อวารสารทั้งหมด ของ มหาวิทยาลัยสยาม ชื่อวารสาร ชื่อวารสาร ISSN เจ้าของ จัดอยู่ในฐาน สาขา กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  1513-4458 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: cultural.su@gmail.com โทร.0-2457-0068 ต่อ 5398 TCI กลุ่มที่: 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  […]

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Read More »