วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อวารสาร: วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Print ISSN: 2351-0943 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายละเอียด แนะนำวารสาร 2 ต.ค. 2564 วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการในสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 1.บทความที่วารสารรับตีพิมพ์ต้องเป็นบทความในกลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยเน้น หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิธีวิทยาทางการวิจัย       การวัดและประเมินทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา 2.รับบทความวิจัย (Research Article) เป็นหลัก และรับบทความวิชาการ (Review Article)  กับบทความปริทรรศน์หนังสือ (Book Review) เป็นอันดับรอง Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Read More »