ชื่อวารสาร: วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Education Studies Print ISSN: 0859-8835 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2562 วารสารครุศาสตร์เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ และฉบับเพิ่มเติมปีละไม่เกิน 2 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer,Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ (Double blind peer review) และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความต่ามความเหมาะสม Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of […]

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »