วารสารจิตวิทยาคลินิก

ชื่อวารสาร: วารสารจิตวิทยาคลินิก Print ISSN: 0125-1422 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย รายละเอียด แนะนำวารสาร 6 ต.ค. 2564 วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย (เดิมคือ วารสารจิตวิทยาคลินิก, ISSN: 0125-1422) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม) วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆและเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่น ๆ  จิตเวชศาสตร์  ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆที่ใกล้เคียงกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารจิตวิทยาคลินิก วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก Read More »