วารสารจีนวิทยา

ชื่อวารสาร: วารสารจีนวิทยา Print ISSN: 1905-9582 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียด แนะนำวารสาร 8 ต.ค. 2564 วารสารจีนวิทยา จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยและด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านจีนวิทยา เช่น ภาษา วรรณคดี การแปล ประวัติศาสตร์ การเรียนการสอนตลอดจนสาขาทางจีนวิทยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารจีนวิทยา วารสารจีนวิทยา

วารสารจีนวิทยา Read More »