ชื่อวารสาร: วารสารดนตรีรังสิต: Rangsit Music Journal Print ISSN: 1905-2707 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ต.ค. 2562 วารสารดนตรีรังสิตเป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทวิเคราะห์ หรือบทความที่มีดนตรีเกี่ยวข้องตลอดจนบทความอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านดนตรี ทั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการในสาขาดนตรีและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางดนตรี Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Rangsit Music Journal วารสารดนตรีรังสิต: Rangsit Music Journal

วารสารดนตรีรังสิต Read More »