วารสารด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อวารสาร: วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  Journal of Sustainable Tourism Development ISSN: 2730-2911 (Print), ISSN 2730-3322 (Online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักพิมพ์: โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / School of Tourism and Hospitality Management , Suan Dusit University รายละเอียด: วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน เป็นวารสารการท่องเที่ยวชั้นนำที่เพิ่มพูนความเข้าใจที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นตีพิมพ์งานวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยที่เข้มข้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก มกราคม – มิถุนายน และฉบับสอง กรกฎาคม – […]

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน Read More »

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ : International Thai Tourism Journal Print ISSN: 2286-9018 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ เดิมวารสารนี้ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal of Thai Hospitality and Tourism Print ISSN: 1905-6303 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ส.ค. 2562วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal of Thai Hospitality and Tourism อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562,สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่ SUBMISSION จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ PUBLICATION ETHICS ตรวจสอบค่า

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Read More »