วารสารตำรวจ

ชื่อวารสาร: วารสารตำรวจ Print ISSN: 1685-2672 สำนักพิมพ์: กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายละเอียด แนะนำวารสาร 30 ส.ค. 2563 วารสารตำรวจ มีวัตถุประสงค์ 1.)ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2.)ส่งเสริมสื่อสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการทั่วไป และส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.)เผยแพร่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเป็นกลางทางการเมือง 4.)ส่งเสริมข้าราชการตำรวจและบุคคลทั่วไป ได้ใช้เป็น “เวทีโลกทัศน์” แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ 5.)เผยแพร่วิชาการ สารคดี ข่าวสาร และเหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน Link to Journal : วารสารตำรวจ Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 39-40 ฉบับที่ 396-401 (2546-2547) – จนถึงฉบับปัจจุบัน Row Call Number Heading […]

วารสารตำรวจ Read More »