วารสารทางการพยาบาล

ชื่อวารสาร: รามาธิบดีพยาบาลสาร : Ramathibodi Nursing Journal Print ISSN: 0125-3611 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.กำหนด Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely […]

รามาธิบดีพยาบาลสาร Read More »

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางพยาบาลศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 3,173 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 2,750 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC  / รายชื่อหนังสือ แยกตามสาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ Row Hit Heading 30 เม.ย. 2566 3173 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 Apr 2023 2750 Faculty of Nursing 31 พ.ค. 2565 3094 คณะพยาบาลศาสตร์ 31 May 2022 2710 Faculty of Nursing ฐานข้อมูลหนังสือ/ตำราอิเล็กทรอนิกส์  (eBook) ฐานข้อมูล eBook  Collection (EBSCOhost)

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Read More »