วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย

ชื่อวารสาร: วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย Print E-ISSN: 2730-1672 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.) รายละเอียด แนะนำวารสาร 15 ต.ค. 2564 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย

วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย Read More »