วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อวารสาร: วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Print ISSN: 2465-4477 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายละเอียด แนะนำวารสาร 16 ต.ค. 2564 วารสารนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการและมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) การบริหารธุรกิจพาณิชย์การบัญชีและการจัดการ (2) รัฐศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ (3) สหวิทยาการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Read More »