ชื่อวารสาร: วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร: NIDA Journal of Language and Communication Print ISSN: 1513-4164 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักพิมพ์: School of Language and Communication at NIDA รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2562 Description: NIDA Language and Communication Journal is the official journal of the Graduate School of Language and Communication, National Institute of Development Administration. The journal, ranked in the […]

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร Read More »