ชื่อวารสาร (Title) : วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit University ISSN:       2286-8011 จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:   มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ รายละเอียด:    วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit University เป็นวารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการและบทความวิจัยทางด้านกฎหมาย จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปสู่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาของคณะอ่านและค้นคว้าทางกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกจากที่ได้รับในชั้นเรียน เพื่อเผยแพร่บทความที่เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Call Number […]

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ Read More »