วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อวารสาร: วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Print ISSN: 1906-7739 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รายละเอียด แนะนำวารสาร 20 ต.ค. 2564 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2554 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ (ปีละ 1 ฉบับ) จากนั้นได้เลิกดำเนินการจัดทำไป และช่วงที่สอง ได้ดำเนินการจัดทำอีกครั้งหนึ่ง เริ่มตีพิมพ์บทความเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) กลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ […]

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: Naresuan University Law Journal Print ISSN: 1906-425x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Naresuan University Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: Naresuan

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »