วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ Print ISSN: 1685-5477 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 28 ต.ค. 2564 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอนวัตกรรม และความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาชีพของผู้เกี่ยวข้องในสายงานนิเทศศาสตร์  3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์  4. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ Read More »