วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.

ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. Print ISSN: 1906-6996 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รายละเอียด แนะนำวารสาร 27 ต.ค. 2564 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. มีนโยบายรับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนของนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานได้มาตรฐานตามที่วารสารได้กำหนดไว้ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. Read More »