วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร

ชื่อวารสาร: วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร Print ISSN: 1906-3601 สำนักพิมพ์: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม รายละเอียด แนะนำวารสาร 18 ส.ค. 2563 วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนาระบบคมนาคมและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ 2) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานคมนาคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) ส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบคมนาคม 4) พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านคมนาคม Link to Journal : วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 5 ฉบับ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2556) – ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2562) Row Call Number Heading 1  วารสาร 620 วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง […]

วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร Read More »