วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Print ISSN: 2539-6110 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด แนะนำวารสาร 6 พ.ย. 2564 วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS  JOURNAL of Business Administration and Accountancy) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในหลากหลายสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน […]

วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »