วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา Print ISSN: 2672-9350 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายละเอียด แนะนำวารสาร 9 พ.ย. 2564 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา จัดทำโดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ (double-blind peer-review) มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารนี้เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา Read More »