วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า Print ISSN: 1905-6826 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 3 พ.ย. 2564 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการของ สมศ. และ วารสารในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 2 NIDA Business Journal (NBJ) is strictly committed to upholding the research and publication ethics. The journal may review by editorial’s board and readers (at least 3 from internal […]

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า Read More »