วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา Print ISSN: 2651-1800 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด แนะนำวารสาร 12 พ.ย. 2564 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และด้านการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา Read More »

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Print ISSN: 1906-9839 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียด แนะนำวารสาร 11 พ.ย. 2564 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย 2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Read More »