วารสารประชากรศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารประชากรศาสตร์ Print ISSN: 0857-2143 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 20 พ.ย. 2564 วารสารประชากรศาสตร์ ดำเนินการโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาประชากรศาสตร์ และประชากรวิทยา มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการที่เป็นผลงานวิจัยเชิงประจักษ์และแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านการประมาณจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการตีพิมพ์วารสารปีละสองครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม (เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560) งานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของวารสารประกอบด้วยงานวิจัยทางด้านการเกิด การตาย การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง อนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว สังคมสูงวัย แรงงาน การพัฒนามนุษย์ การสาธารณสุข นิเวศวิทยา ประชากรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารประชากรศาสตร์ วารสารประชากรศาสตร์

วารสารประชากรศาสตร์ Read More »