วารสารประวัติศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารประวัติศาสตร์ Print ISSN: 0125-1902 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด แนะนำวารสาร 23 พ.ย. 2564 วารสารประวัติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ซึ่ง ทั้ง 2 ท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากคนละหน่วยงานกับผู้เขียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blinded peer-review) Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารประวัติศาสตร์ วารสารประวัติศาสตร์

วารสารประวัติศาสตร์ Read More »