วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Print ISSN: 2408-0934 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยคริสเตียน รายละเอียด แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2564 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีวัตถุประสงค์ 1.เผยแพร่บทความวิจัยของสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล 2.เผยแพร่บทความวิชาการของ สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล 3.เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Read More »

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Print ISSN: 1513-5454 สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียด แนะนำวารสาร 5 ก.ย. 2563 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวารสารวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษาทางการพยาบาล บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้กระบวนการปิดบังชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Double-blind Review Processes) บทความที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดออกเล่มวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) – มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ 8 – 10 บทความในเดือนกรกฎาคม)  – กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ 8 – 10 บทความในเดือนมกราคมปีถัดไป) Link to Journal :

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Read More »