วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลสาธารณสุข Print ISSN: 0857-5371 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ รายละเอียด แนะนำวารสาร 2 ธ.ค. 2564 วารสารพยาบาลสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล 2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ 3.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารพยาบาลสาธารณสุข วารสารพยาบาลสาธารณสุข

วารสารพยาบาลสาธารณสุข Read More »