ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาล: Thai Journal of Nursing Print ISSN: 0125-0078 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ก.ย. 2562 วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯจัดทำโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1)เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง2)เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้,ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลและ3)เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ และภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล Description: Thai Journal of Nursing is an academic journal of the Nurses Association of Thailand. The objectives Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (2547) – ปีที่ […]

วารสารพยาบาล Read More »