วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

ชื่อวารสาร: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย Print ISSN: 1906-7038 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 3 ธ.ค. 2564 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านพืช สาหร่าย เห็ด รา ไลเคนส์ และหัวขัออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นงานวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม สำหรับผู้ส่งบทความเข้าตีพิมพ์ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมพฤกษศาสตร์ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารพฤกษศาสตร์ไทย วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย Read More »