วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ชื่อวารสาร: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Print ISSN: 1513-4695 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย รายละเอียด แนะนำวารสาร 4 ธ.ค. 2564 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นวารสารทางการของ Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยต้นฉบับ บทความทางคลินิก และบทความทบทวนเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาสาขาวิชาสหสาขาวิชาชีพสำหรับผู้สูงอายุทั่วโลก Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Read More »