วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชื่อวารสาร: วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา Print ISSN: 2228-9453 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด แนะนำวารสาร 7 ธ.ค. 2564 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา ได้ทำการเผยแพร่เป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่ม ISSN (Print) : 2228-9453 เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 จวบจนปัจจุบัน และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online) : 2651-2319 ซึ่งนำบทความจากวารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก นอกจากนี้ วารสารยังได้ทำการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิง สำหรับ Foreign Language Holding ฉบับออนไลน์ […]

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา Read More »