วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อวารสาร: วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต Print ISSN: 1905-7881 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียด แนะนำวารสาร 9 ธ.ค. 2564 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันอยู่ใน ฐานข้อมูล กลุ่มที่ 1 (ปี 2563-2567) สาขา Social Sciences ของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »