วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

ชื่อวารสาร: วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ Print ISSN: 2697-6536 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: School of Development Economics, National Institute of Development Administration รายละเอียด แนะนำวารสาร 11 ธ.ค. 2564 วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (Development Economic Review) จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านเศรษฐศาสตร์และนโนบายสาธารณะและด้านอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน และบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน มีความทันสมัย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับคือเดือนมกราคมและกรกฎาคม Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ Read More »