ชื่อวารสาร: วารสารพัฒนาสังคม: Journal of Social Development Print ISSN: 0859-2667 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ต.ค. 2562 วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม Description: This journal provides immediate open access to its content on the […]

วารสารพัฒนาสังคม Read More »