วารสารพิษวิทยาไทย

ชื่อวารสาร: วารสารพิษวิทยาไทย Print ISSN: 0857-264X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย รายละเอียด แนะนำวารสาร 15 ธ.ค. 2564 วารสารพิษวิทยาไทย เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่บทความผลงานวิจัยต้นฉบับและบทความปริทัศน์ทางด้านพิษวิทยา ทั้งนี้ครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาคลินิก พิษวิทยาทางเภสัชวิทยา พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการสัมผัสสารพิษ ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและยาแผนโบราณ พิษวิทยาอาหารและโภชนาการ การประเมินความปลอดภัยของอาหารและส่วนประกอบของอาหารใหม่ ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุนาโน การระบุถึงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ผลกระทบที่เป็นอันตรายของพิษที่เกิดจากสารเคมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ พิษวิทยาระดับโมเลกุล และงานวิจัยอื่นๆ ทางด้านพิษวิทยาในรูปแบบจำลอง หลอดทดลอง หรือ สัตว์ทดลอง รวมถึงการศึกษาในมนุษย์ ปัจจุบันได้รับการจัดอยู่ใน Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2 Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารพิษวิทยาไทย วารสารพิษวิทยาไทย

วารสารพิษวิทยาไทย Read More »