วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

ชื่อวารสาร: วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล Print ISSN: 2408-1639 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียด แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2564 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมทัั้งเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล Read More »