วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์

ชื่อวารสาร: วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Print ISSN: 2697-5130 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รายละเอียด แนะนำวารสาร 18 ธ.ค. 2564 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2 (ถึง 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งฉบับนี้ ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ทางกองบรรณาธิการได้กำหนดการออกวารสารปีละ 4 ฉบับ โดยจะพยายามพัฒนาคุณภาพของบทความในวารสารให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์

วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Read More »